Όροι Διαγωνισμού Midea

Όροι Διαγωνισμού Instagram: Midea X-mas Contest

 

1.         Διοργάνωση

Η εταιρεία “F.G. EUROPE A.E.”, καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα) στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία «DigitalWise», την παρούσα προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμός) στο Instagram.

2.         Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία, διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας Follow τη σελίδα μας στο Instagram: https://www.instagram.com/midea_greece/?hl=el, like στο post του διαγωνισμού και tag 1 (ένα/μία) φίλο/η τους που θέλουν να τους βρει η νέα χρονιά μαζί. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στις εταιρείες “F.G. EUROPE A.E.” και «DigitalWise», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω, μέχρι του β’ βαθμού. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο χρήστης θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στην κλήρωση για την ανάδειξη του/της νικητή/νικήτριας που θα γίνει στις 08/01/2021.

3.         Έναρξη - Λήξη

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τρίτη 22/12/2020 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 07/01/2021 στις 23:59 ώρα Ελλάδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του διαγωνισμού.

4.         Κλήρωση

Την Παρασκευή 08/01/2021 στην έδρα της Διαχειρίστριας Εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή των δώρων με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Οι τυχεροί νικητές/τριες θα είναι 1 (ένας/μία) και θα κερδίσει το παρακάτω έπαθλο, βάσει κλήρωσης:

  • 1 σετ Κλιματιστικού Midea Blanc 09kBtu/h

Ενημέρωση Νικητή

Μετά την ολοκλήρωση της Κλήρωσης και εντός διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημέρων, o/η νικητής/νικήτρια θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω, μέσω επικοινωνίας με την διαχειρίστρια εταιρία και των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί.

5.         Παράδοση Δώρου

Η παράδοση του δώρου πραγματοποιείται προσωπικά στους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους όπου επιθυμούν εντός Ελλάδος μέσω εταιρείας courier. Αν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει με την Εταιρία, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του μετά από διάστημα δέκα (10) ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί, τότε η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον/ην αμέσως επόμενο/η επιλαχόντα/ούσα.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

6.         Ακύρωση Συμμετοχής:

Ο/οι νικητής/ές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί/ούν αν υπάρξει έστω και ένας από τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του/τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε/αν είναι ψευδές

(γ) σε περίπτωση που τα στοιχεία του/τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

7.         Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται.

8.         Έγκυρη συμμετοχή

Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό προσώπου ανηλίκου ή περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των νόμιμων αντιπροσώπων του, οι οποίοι, σε περίπτωση νίκης, είναι και οι μόνοι που θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο του. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος/ουσας κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε αυτή θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί το δώρο, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να διεκδικήσει την επιστροφή του από τον/ην νικητή/νικήτρια στην κατάσταση που του/της παραδόθηκε με δικά του/της έξοδα εντός 5 ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του/της ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό την αξία του δώρου τοις μετρητοίς.

9.         Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα/ουσα στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου του Διαγωνισμού, ο/η συμμετέχων/ουσα θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, η διαφορά θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το ελληνικό.

Στο fgeurope.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.