Τεχνικό Γλωσσάρι

Στην ενότητα αυτή, για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, παρατίθενται επεξηγήσεις που αφορούν ευρέως χρησιμοποιούμενους και όχι πάντα κατανοητούς τεχνικούς ή εξειδικευμένους όρους που αφορούν τα προϊόντα.

Στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο γλωσσάρι, θα θέλαμε να μας στείλετε στο mail info@fgeurope.gr, όρους που δεν συμπεριλαμβάνονται και των οποίων την ερμηνεία θα θέλατε να γνωρίζετε, προκειμένου να τους συμπληρώσουμε.


Κλιματισμός

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Αντλία Θερμότητας (Heat Pump): Κάθε διάταξη μεταφοράς ενέργειας  από ένα χώρο χαμηλής θερμοκρασίας, σε άλλον υψηλότερης θερμοκρασίας. Οι αντλίες Θερμότητας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όλα τα ψυκτικά  μηχανήματα (πχ κλιματιστικά, ψυγεία κλπ). Τα είδη των Αντλιών Θερμότητας ορίζονται  με βάση τα χρησιμοποιούμενα «εργαζόμενα μέσα», πχ Αέρος –Αέρος (όπως τα συνήθη κλιματιστικά), Αέρος – Νερού (για την οποία λανθασμένα έχει επικρατήσει ο γενικός όρος ως καθοριστικός της διάταξης), Νερού-Νερού (διατάξεις γεωθερμίας κλπ).  Αποτελούν ιδανικές διατάξεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης ( COP & EER ≥3,0).

AC: Από την ακροστιχίδα Alternate Current = Εναλλασσόμενο Ρεύμα.

BTU : Από την ακροστιχίδα British Thermal Unit = Βρετανική Θερμική Μονάδα. Μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο Αγγλοσαξωνικό Σύστημα Μέτρησης. Ισοδύναμο : 3412,142 BTU = 1 kWh = 860kcal.

COP: Από την ακροστιχίδα Coefficient Of Performance = Συντελεστής Απόδοσης. Είναι το πηλίκο του κλάσματος, με αριθμητή το ωφέλιμο έργο και παρονομαστή το καταναλούμενο. Το πηλίκο είναι ΠΑΝΤΑ αριθμός ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ της μονάδος με εξαίρεση τις ψυκτικές διατάξεις (κλιματιστικά & Αντλίες Θερμότητας*), όπου το αποτέλεσμα είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ της μονάδας. Συνήθως από 2,5 και πάνω. Αναφέρεται και σαν EER*

Dehumidification (Αφύγρανση): Είναι η εγγενής ιδιότητα των κλιματιστικών να «στεγνώνουν» τον υγρό αέρα κατά την λειτουργία τους σε ψύξη. Η ικανότητα αφύγρανσης μετριέται σε lit /h (λίτρα / ώρα) και είναι ανάλογη της ονομαστικής απόδοσης του κλιματιστικού, της ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ του αέρα {βλ. λέξη} καθώς και άλλων παραμέτρων. Συνήθως η αναφερόμενη ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ αντιστοιχεί στην ΜΕΓΙΣΤΗ.

DC: Από την ακροστιχίδα Direct Current = Συνεχές Ρεύμα

ENERGY CLASS: Ενεργειακή κλάση ή Κατηγορία. Κυμαίνεται από Α+++ έως G. Σύστημα σήμανσης της Ενεργειακής απόδοσης των Οικιακών συσκευών για την ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ αξιολόγηση μιας συσκευής από τους καταναλωτές. Το Α+++ σημαίνει την Αποδοτικότερη συσκευή, το G την λιγότερο αποδοτική. Η σήμανση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλες τις συσκευές που πωλούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα για τις κλιματιστικές συσκευές ονομαστικής απόδοσης έως 12 kW ψύξη, σύμφωνα με την οδηγία 626/2011/EU, από το 2019 η αποδεκτή κλίμακα (για την κυκλοφορία εντός ΕΕ) κλιματιστικών μονάδων θα είναι από Α+++ έως D.

GWP – Global Warmth Potential (Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη): Το μέτρο του κατά πόσον 1kg ψυκτικού μέσου στον κύκλο συμπίεσης ατμού θεωρείται ότι συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, το οποίο εκφράζεται σε χιλιόγραμμα ισοδύναμου CO2 για χρονικό ορίζοντα 100 ετών.

INVERTER: Διάταξη μετατροπής του Συνεχούς Ρεύματος (DC) σε Εναλλασσόμενο (AC). Διάταξη που επιτρέπει πλήρως ελεγχόμενη, την συνεχώς προσαρμοζόμενη τροφοδοσία ενέργειας   όλων των ηλεκτροκινητήρων  του κλιματιστικού (συμπιεστής και ανεμιστήρες) σύμφωνα με την εκάστοτε λειτουργική ανάγκη.

kWh (Κιλοβατώρα): Μονάδα μέτρησης της ενέργειας. Ενέργεια είναι το γινόμενο της ισχύος (kW) μιας μηχανής επί τον χρόνο λειτουργίας της. Π.χ. Ένα μηχάνημα απορροφούμενης ισχύος 1 kW αν λειτουργήσει επί 1 (h) ώρα, θα καταναλώσει 1 kWh. Ομοίως, ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας ονομαστικής ισχύος 100 W αν λειτουργήσει επί 10 ώρες (h) θα καταναλώσει 100 W x 10 h = 1000 Wh = 1 kWh.

MULTI: Σύντμηση της πλήρους έκφρασης MULTI-SPLIT = ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, που χαρακτηρίζει συστήματα με πολλαπλές (συνήθως 2-8) εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων και μεγεθών (αναλόγως των εξυπηρετούμενων χώρων), συνδεδεμένες σε μία και μόνη (1) Εξωτερική μονάδα. Λειτουργικά, έχουν την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με διαφορετικές ρυθμίσεις ανά εξυπηρετούμενο χώρο. Κύριο πλεονέκτημά τους είναι ο περιορισμένος καταλαμβανόμενος χώρος από το εξωτερικό μηχάνημα και ο περιορισμός της τυχόν οπτικής «όχλησης».

ODP – Ozone Depletion Potential (Δυναμικό Διάσπασης της στοιβάδας του Όζοντος): Αφορά στα ψυκτικά αέρια (R22  κ.α.) που περιέχουν HCF και τελούν από το 2016 σε πλήρη απαγόρευση μετά την σχετική περίοδο χάριτος και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Montreal  (16/09/1987).

Relative Humidity (Σχετική Υγρασία): Αναφέρεται ως % RH και αφορά στο ποσοστό του νερού (υγρασίας) που περιέχεται σε δεδομένο όγκο αέρα. Αφορά στην ικανότητα του αέρα να διατηρεί ποσοστό «ατμού» ανάλογο της θερμοκρασίας του. Μια σχετική υγρασία 100% καταδεικνύει αέρα ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ από ατμούς νερού (πχ. μία σάουνα). Η σχετική υγρασία του αέρα είναι σημαντικό κλιματολογικό μέγεθος και επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό στην ικανότητά του να αποβάλει θερμότητα και κατ’ επέκταση αν αισθάνεται ΑΝΕΤΑ. Συνδυασμοί υψηλής θερμοκρασίας & υψηλής υγρασίας χαρακτηρίζονται ως ΤΡΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ. Στη «ζώνη ανέσεως» η ιδανική (κεντρική) συνθήκη ορίζεται ως θερμοκρασία +27° C και 50% RH, κατά την οποία η πλειοψηφία (55%) του πλυθυσμού αισθάνεται άνετα.

SCOP – Seasonal Coefficient Of Performance (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης): Ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της κλιματιστικής μονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την καθορισμένη εποχή θέρμανσης (η τιμή του SCOP αφορά καθορισμένη εποχή θέρμανσης), ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας την ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ δια της ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

SEER –Seasonal Energy Efficiency Rate (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης): Ο συνολικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της κλιματιστικής μονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την εποχή ψύξης, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ προς την ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για ΨΥΞΗ.

VRF: Από την ακροστιχίδα Variable Refrigerant Flow = Μεταβλητή Παροχή Ψυκτικού μέσου. Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού, με έλεγχο παροχής του ψυκτικού μέσου ανά εσωτερική μονάδα, ώστε να λειτουργούν με υψηλή απόδοση και πλήρως προσαρμοσμένα στην εκάστοτε ζήτηση. Πρόκειται για εκτεταμένα πολυδιαιρούμενα συστήματα (βλ. λέξη) με περισσότερα εσωτερικά (έως 48 ) διαφόρων μεγεθών και τύπων ανά ψυκτικό κύκλωμα. Διαθέτουν εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και λειτουργίας και επιτρέπουν την αυτόνομη λειτουργία κάθε εσωτερικού με δυνατότητα ιδιαίτερης ρύθμισης σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη & χώρου.

 

Ψυγεία

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Multi Air Flow System: Τα ψυγεία διαθέτουν σύστημα ομοιόμορφης κατανομής της ψύξης σε όλο το θάλαμο ψύξης, που επιτυγχάνεται από τους ειδικά σχεδιασμένους αεραγωγούς για κάθε ράφι ή συρτάρι του ψυγείου ξεχωριστά. Το πλεονέκτημα που προσφέρει αυτό το σύστημα είναι η γρήγορη αποκατάσταση της ψύξης μετά από το άνοιγμα πόρτας ή τη φόρτωση του ψυγείου με τρόφιμα.

Active Dual Cooling: Ανεξάρτητο σύστημα ψύξης για κάθε χώρο. Ο αέρας που κυκλοφορεί στους χώρους του ψυγείου εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση, τη μη μεταφορά οσμών και την προστασία των λαχανικών από υπερβολική ψύξη.

No Frost & Total No Frost: Η ψύξη επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία ψυχρού αέρα, ενώ δεν σχηματίζεται πάγος σε κανένα σημείο του ψυγείου και δεν υπάρχει ανάγκη για απόψυξη.

Φωτισμός LED: Το ψυγείο εσωτερικά φωτίζεται από διόδους LED αντί των κλασσικών λαμπτήρων πυρακτώσεως έχοντας ως με αποτέλεσμα την ασύγκριτα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, τη μεγαλύτερη φωτεινότητα και τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Crisper Box θερμοκρασίας 0οC: Θάλαμος όπου η θερμοκρασία συντηρείται στους 0οC και μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε τρόφιμα (κυρίως λαχανικά ή κρεατικά) ασφαλέστερα και για μεγαλύτερο χρόνο.

Φρέον R600a: Ψυκτικό Υγρό που δεν περιέχει στην σύνθεση του CFC ή HFC, με πολύ χαμηλό (=3) GWP και (=0) ODP.

Ενεργειακή Κλάση: Κάθε ψυγείο χαρακτηρίζεται ως ενεργειακά αποδοτικό ή μη, ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνει για να διατηρήσει τα τρόφιμα φρέσκα και στη σωστή θερμοκρασία. Οι πλέον υψηλές ενεργειακές κλάσεις (ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας), στις οποίες ανήκουν όλα τα ψυγεία της Eskimo είναι οι Α και Α+.

Στο fgeurope.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.