Εγγύηση Οικιακών Κλιματιστικών Midea, Eskimo Comfee

15 Ιανουαρίου, 2024

Εγγύηση Οικιακών Κλιματιστικών Midea, Eskimo Comfee

Η παρούσα εγγύηση καλής λειτουργείας καλύπτει όλα τα κλιματιστικά οικιακής χρήσης που αποκτήθηκαν από την 01/01/2024.
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι 10 (δέκα) έτη για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η εγγύηση καλής λειτουργείας 10 (δέκα) ετών καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της κλιματιστικής συσκευής. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται δωρεάν δια της αντικατάστασης ή της επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η αντικατάσταση της συσκευής ή επιστροφή χρημάτων.
2. Η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η ημερομηνία αγοράς, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη καθώς και τα στοιχεία της συσκευής (μάρκα μοντέλο κλπ.).
3. Κατά την διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού, και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
4. Η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της.
5. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας.
6. Η εγγύηση ισχύει εφόσον η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες του κατασκευαστή και από αδειούχους πιστοποιημένους σύμφωνα με τον νόμο, εγκαταστάτες.
7. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της 10ετους εγγύησης, είναι η συντήρηση της συσκευής, από τα συνέργεια της εταιρίας μας ή από αδειούχους πιστοποιημένους σύμφωνα με τον νόμο, ψυκτικούς. Η τακτική συντήρηση η οποία απαραιτήτως θα πρέπει να γίνει με την συμπλήρωση των τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, αποτελεί απαραίτητη και ουσιαστική προϋπόθεση για την ισχύ της 10ετους εγγύησης.Η ετήσια τακτική συντήρηση βεβαιώνεται με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εξουσιοδοτημένου συνεργείου. Σε περίπτωση που έστω και για ένα έτος δεν έχει γίνει η τακτική συντήρηση τότε η 10ετης εγγύηση παύει να ισχύει. Τα έξοδα της τακτικής συντήρησης επιβαρύνουν τον πελάτη.
8. Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης τακτικής συντήρησης που γίνεται από τεχνικούς, ο χρήστης πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητα των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας και γενικώς να συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης, όπως αναφέρονται στο παρεχόμενο φυλλάδιο του κατασκευαστή.
9. Ενδεχομένη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μιας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
10. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μιας συσκευής, παρέχεται  πρόσθετη εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα.
11. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, προβλημάτων εγκατάστασης, απουσίας, ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
12. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράβλεψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως π.χ. χημικά τοξικά, άλατα κ.τ.λ.) καθώς και για βλάβες προερχόμενες από λανθασμένη σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένη γραμμή τροφοδοσίας και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση) και σε ελλιπή συντήρηση.
13. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκομένων τους, που οφείλονται σε μεταφορές που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
14. Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που είναι εγκατεστημένες σε σημείο όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επισκευή βάση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών κανόνων ασφάλειας. Σε αυτήν την περίπτωση ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος χρήσης σκαλωσιάς – γερανού και αποξήλωσης.
15. Εξαιρούνται της εγγύησης τα αξεσουάρ της συσκευής (τηλεχειριστήρια, μπαταρίες, φίλτρα κλπ.)
16. Η εγγύηση δεν θιγεί τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/44EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.

Η τεχνική υποστήριξη και το service των κλιματιστικών γίνεται από την FG EUROPE:
F.G. EUROPE Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 79, Γλυφάδα – Αττική
Τηλ. 2109697450
Fax: 2109697460
e-mail: fge.service@fgeurope.gr

*Τα 10 χρόνια εγγύησης ισχύουν για όλα τα εξαρτήματα με βάση τους γενικούς όρους που αναφέρονται στο έντυπο.