ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Στα πλαίσια της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης η εταιρεία έχει αναπτύξει Πολιτική Αναφορών. Εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθύνσεις που ορίζονται σε αυτή, προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία εντός της Εταιρίας καθώς και για να προστατευτούν τα συμφέροντα και η φήμη της.

Η εταιρία ενθαρρύνει όλους να αναφέρουν, εμπιστευτικά ή ανώνυμα μέσω των υπαρχόντων καναλιών Αναφοράς, συμπεριφορές που είναι παράνομες ή και ανήθικες, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους. Η μη υποβολή Αναφοράς μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συνιστά ποινικό αδίκημα, όταν υπάρχει σχετική νομική ή συμβατική υποχρέωση. Όλες οι αναφορές θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. Η εταιρία διαβεβαιώνει ότι όσοι προβαίνουν σε αναφορές θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκομένων μερών προστατεύονται, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

H Πολιτική Αναφορών της Εταιρείας είναι προσαρμοσμένη στις αρχές και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για τις εσωτερικές αναφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αναφορών, κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Τροποι Υποβολής Αναφοράς

 

Για την Εταιρεία

FG EUROPE AE