Μεικτή με 3 εστίες αερίου (G20/20mbar, NG) και 1 ρεύματος