Η καθιέρωση του Ομίλου της FG EUROPE AE ως πρωτοπόρου στην αγορά των διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

  • Η ενίσχυση της ηγετικής θέσης της FG EUROPE AE μέσω της αύξησης των μεριδίων της στην Ελληνική αγορά και η επέκταση των δραστηριοτήτων της στις αγορές του εξωτερικού που ήδη δραστηριοποιείται, μέσω στοχευόμενων επενδύσεων και αναπτυξιακών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Η παροχή μέγιστης δυνατής ωφέλειας στους μετόχους, μέσω της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
  • Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με τους πελάτες μέσω της παροχής ποιοτικών προϊόντων και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Η εμπέδωση του κλίματος εμπιστοσύνης στους επενδυτές και τους μετόχους μας.
  • Η διαφάνεια και η εφαρμογή των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  • Η συνεχής επιμόρφωση και η παροχή ευκαιριών ανέλιξης στο προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου.